Projecte Monumenta

Principal ] Amunt ] Inici zona de socis ] La llista de Socinautes ] [ Projecte Monumenta ] Projecte Cases Pairals ] Projecte d'Estudis Genealògics ] Recerques dels socis ]


Monumenta Genealogica Cataloniae

Correu per demanar d'adherir-se al grup Monumenta:   


En el moment actual Catalunya està vivint una expansió de la recerca genealògica, on nombrosos investigadors de manera individualitzada, i en alguns casos isolada, realitzen les seves genealogies familiars; gran part d’ells membres de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN).

Tanmateix, aquests no tenen la possibilitat de posar en comú les seves recerques, degut a la manca d’un projecte centralitzador on es puguin obtenir dades d’altres investigadors i oferir a la societat en general les seves informacions, i alhora complementar-les totes.

Per aquest motiu des de la SCGHSVN, creiem necessari resoldre aquesta mancança i aquest buit dins del nostre patrimoni cultural i històric, que d’altres països o altres geografies ja han començat a resoldre, tal com la Catalunya Nord o altres països. Dos projectes coneguts àmpliament per tot afeccionat a la genealogia són, per una banda el projecte www.familysearch.com (o http://search.labs.familysearch.org llibres eclesiàstics a Internet) disposen d’una gran base de dades de registres parroquials indexats de tot el món per a ser consultats via Internet. Per l’altra, el projecte www.geneanet.com on diferents persones (n'hi ha d'altres webs de similars a Internet), de forma voluntària, hi han dipositat els seus arbres genealògics, els quals poden ser consultats també per Internet.

En el cas català disposem d’un gran nombre de fonts documentals per a al recerca genealògica, sobretot a través dels nombrosos registres parroquials i de fonts notarials des de l’edat mitjana, conservats als nostres arxius. Cal doncs, extreure de manera fiable aquestes dades, processar-les, centralitzar-les i oferir-les a la societat catalana dels nostres temps. És aquí on la SCGHSVN juga el paper dinamitzador a l’hora d’endegar aquest projecte, seguint l’exemple d’altres camps com la Catalunya Romànica o l’Inventari d’Esglésies de Catalunya de l’Arxiu Gavin.

El projecte que la SCGHSVN ha endegat és el Monumenta Genealògica Cataloniae, l’objectiu del qual és crear des de la mateixa Societat, com a entitat referent a Catalunya en l’estudi i divulgació de la genealogia i ciències afins, un gran banc de dades genealògic de Catalunya, on en un futur aquest patrimoni genealògic i històric pugui ser consultat a través de la xarxa i també a través de publicacions monogràfiques, que abracin els diferents projectes territorials en el que s’ha de fonamentar i nodrir el Monumenta Genealogica Cataloniae.

El projecte Monumenta Genealogica Cataloniae té objectius similars als projectes anomenats anteriorment (familysearch i geneanet), però es diferencia clarament dels dos anteriors, ja que encara que pretén obtenir una base de dades de informació de persones i de les relacions de parentiu entre elles, l’objectiu és descriure aquestes relacions en forma d’arbres genealògics a nivell català. A diferència del projecte geneanet, aquests arbres no es proporcionen per voluntaris, sinó que s’obtenen a partir de la anàlisi de la informació de la base de dades obtinguda a partir dels registres parroquials (entre altres) realitzat per personal expert en l’àrea.

Les genealogies del Monumenta Genealogica Cataloniae poden servir, no tan sols per trobar-ne els avantpassats dels catalans actuals, sinó també per oferir-les a la comunitat científica per a estudis d’onomàstica, demografia, història política, història social, d’història de les mentalitats, i fins i tot de camps com la biologia i la genètica.

Per a la realització d’aquest projecte, és de vital importància utilitzar tota la tecnologia actual que pugui facilitar-ne la feina de anàlisi de la documentació, l’emmagatzematge i la consulta, així com la visualització d’aquesta informació. Concretament, es volen utilitzar eines de digitalització i tractament gràfic, per a la edició i millora de les imatges de la documentació a analitzar, programes informàtics per a la introducció de la informació de les fons documentals analitzades, disposar de bases de dades per al emmagatzematge d’aquesta informació, disposar de mecanismes de difusió i accés a aquesta informació com pot ser la tecnologia web, i en el cas de ser possible, eines per a permetre una visualització el màxim d’atractiva i intuïtiva pels investigadors que consultin aquestes bases de dades.

El Monumenta no pretén ésser una altra obra de genealogia catalana, sinó l’obra de genealogia catalana de referència; i esdevenir així indispensable per a qualsevol estudiós català en les diverses matèries d’estudi afins. Per això, cada subprojecte, anirà acompanyat de la bibliografia general i bàsica emprada en la recerca, generant d’aquesta forma uns repertoris complerts de bibliografia i de fonts arxivístiques a nivell català molt útils pels estudiosos.

Per altra banda, aquest projecte vol ampliar les aportacions d’Armand de Fluvià i Escorsa a la Gran Enciclopèdia Catalana amb les genealogies de la noblesa catalana.

Per tant, el Monumenta no se cenyirà únicament i exclusivament a la genealogia nobiliària, sinó que la seva visió és molt més àmplia i el seu objectiu fonamental és recollir les genealogies de qualsevol nivell social, és a dir, la imatge de la Catalunya real. Evidentment, aquest gran projecte que és el Monumenta Genealogica Cataloniae, implica moltes energies, moltes persones, molts arxius i molt de temps d'investigació.
 

És per això que cal tenir i tenim algunes idees molt clares:

En algun moment s'ha de començar en l'anàlisi genealògic de les dades que són als arxius. Cal tenir en compte la necessitat d’estudiar la documentació abans que aquesta pugui perdre's (com ja ha passat, lamentablement, amb molts arxius del nostre país).

Cal però, abordar la investigació en termes acotats, clars i de fàcil anàlisi i tractament de les dades. És per això, que totes les dades que han de formar el Monumenta Genealogica Cataloniae seran processades a través del Sistema General de Documentació Familiar (GDS) de Marshall System, el qual permet la introducció dels dos cognoms, cosa que d’altres programes genealògics no ho permeten. A més a més, per optimitzar els resultats de la recerca, el programa permet la connexió amb la imatge digital del document en la fitxa personal.

En el mateix sentit, el projecte de Monumenta no serà abordat en la seva totalitat de forma immediata, sinó que s’estructurarà en subprojectes o fases. Cada una d’aquests subprojectes, es centrarà en la anàlisi i el tractament de la fons documental d’un (o part d’un) arxiu concret.

Aquest primer subprojecte, centrat en l’arxiu parroquial de Valldoreix, que ha estat concebut com el paradigma en el qual s’hauran de basar la resta de subprojectes que complementaran el Monumenta Genealogica Cataloniae, haurà de veure la llum a la xarxa, com també en forma impresa.

Treballs realitzats o en procés:
Arxiu parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix i de Santa Maria de Campanyà, i altres llocs, amb més de 35.000 persones. Santa Maria d'Agullana amb les sufragànies de la Vajol i l'Estrada, més de 75.000 persones. En procés Sant Pere de Gelida.