Projectes

Principal ] Amunt ] [ Projectes ] Buidatges ] Fogatges ]


Projecte: "Enxarxeu-ho!"

Tots els que amb major o menor dedicació fem genealogia, hem pogut constatar que pacient i laboriosa ha de ser la nostra tasca, i l'heterogeneïtat dels seus resultats, en funció de la localitat on van néixer o on es van establir els nostres avantpassats. Hi ha llocs on senzillament no hi ha cap dada, i d’altres en disposem àmplia informació. També hem experimentat notables diferències a l’hora d’accedir a la informació, des de la rectoria que hi col·labora amb simpatia i entusiasme, a l'arxiver que et fa presentar una autorització de major rang per a consultar els registres. També hi ha llocs molt treballats amb índexs i fitxers molt accessibles i d’altres que cal tenir més paciència.

En els darrers anys, amb la proliferació d’Internet, hi ha hagut països, com ara França, que, degut el seu elevat volum de genealogistes "per càpita" i, en conseqüència, la seva major "maduresa" i generalització d’aquestes activitats, han començat, amb un aparent èxit, a "penjar" de la xarxa Internet índexs i buidatges (1) de llibres sagramentals i de registres civils de diferents localitats del país. A títol orientatiu, senyalarem que la relació de "Communes dépouillées par departement" (Municipis buidats, per província, traduint-ho en termes casolans) ocupa ja 184 pàgines (la mera relació, en la qual cada localitat és una línia del llistat).

A tots els territoris de la nostra llengua, excepció feta dels de la Catalunya Nord; i en general, a tota la Península Ibèrica, la presència d’aquest tipus de fitxers, sembla ser molt baixa, ara per ara.

Els avantatges derivats de disposar per a la seva consulta via Internet de tota aquesta informació, són d’una gran potencialitat. La proliferació d’aquests fitxers de buidatges permetria, a la llarga, poder fer recerca genealògica, majoritàriament per la xarxa Internet, minimitzant la necessitat de desplaçar-se físicament, en un principi, a la localitat específica on es custodien els llibres de registre per fer la nostra feina. Això no tan sols redundaria en benefici dels genealogistes actuals, sinó que, molt probablement, contribuiria a incrementar notablement el nombre de nous afeccionats. També redundaria molt positivament en una menor dedicació de l'arxiver a atendre el públic, i sobretot, a estalviar al propis registres físics originals, patir manipulacions evitables.

La Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN) ha iniciat un projecte pilot anomenat "Enxarxeu-ho!" que té com a finalitat principal que a llarg termini es pugui assolir un presència notable de fitxers de buidatges de llibres sagramentals i similars, disponibles en la xarxa Internet, a l’abast de les consultes dels socis i de tothom que faci recerca genealògica.

En aquesta fase pilot que avui volem iniciar amb aquest comunicat, es pretén:

    - Inventariar, per a publicar en una pàgina de la web de la SCGHSVN, els materials d’aquesta mena ja disponibles a la xarxa Internet, referents a localitats de l’àmbit lingüístic català.

    - Inventariar els buidatges, índexs i materials d’aquesta mena, que ja han estat elaborats de forma manual, i que són susceptibles de conversió a fitxers "informàtics", ja sigui per simple i laboriosa transcripció per teclat, o mitjançant tècniques de reconeixement òptic de caràcters (OCR)

    - Inventariar els buidatges, que haurien de ser els primers en ser abordats en l’abast d’aquest projecte pilot, en raó a:

            La seva major demanda actual i potencial,

            Als treballs parcials realitzats fins ara,

            La predisposició a col·laborar en aquesta iniciativa de determinats arxivers,

            L’especial interès que determinats grups o persones puguin tenir/demostrar en fer o patrocinar una determinada localitat

    - Proposar models d’organització del treball que esperonin la participació de voluntaris culturals, en la elaboració d’aquests buidatges, tot garantint-ne la seva qualitat.

Nota: vegeu aclariments i acta
 


1.-  Pels qui no estigueu familiaritzats amb aquest terme, uns avancem que un buidatge, o "buidat", referint-nos a un arxiu, vol dir fer un extracte normalitzat de les dades bàsiques de cada un dels registres (o fitxes) de l’arxiu que estem tractant ("buidant"): Per exemple, a partir d’un llibre de bateigs d’una parròquia determinada, que conté, de forma cronològica totes les actes dels bateigs en un període determinat, podríem elaborar un full de columnes tipus "Excel", en el que per a cada bateig, extractéssim (buidéssim) en una línia o fila: Els cognoms del batejat; els noms propis imposats al nadó; el nom del pare; el nom de la mare; la data del bateig; i el nombre de pàgina que li correspon en el llibre. En la reunió informativa tindrem ocasió d’explicar amb major detall aquest concepte. Pels que vulguin constatar que han fet els genealogistes francesos en materia de buidatges, podeu "Googlelar" (Fer consultes amb el "Google") En francès, buidatge es diu "dépoiullement", "relevement" i també "relevé". Si combineu aquests sinònims amb "généalogie", "paroisse" (parròquia), "livre" i altres termes del ram, us podreu fer una idea de l'evolució d’aquestes iniciatives a l’Estat veí.


 

PROJECTE  Monumenta Genealogica Cataloniae


En el moment actual Catalunya està vivint una expansió de la recerca genealògica, on nombrosos investigadors de manera individualitzada, i en alguns casos isolada, realitzen les seves genealogies familiars; gran part d’ells membres de la Societat Catalana de Genealogia, Heràldica, Sigil·lografia, Vexil·lologia i Nobiliària (SCGHSVN).

Tanmateix, aquests no tenen la possibilitat de posar en comú les seves recerques, degut a la manca d’un projecte centralitzador on es puguin obtenir dades d’altres investigadors i oferir a la societat en general les seves informacions, i alhora complementar-les totes.

Per aquest motiu des de la SCGHSVN, creiem necessari resoldre aquesta mancança i aquest buit dins del nostre patrimoni cultural i històric, que d’altres països o altres geografies ja han començat a resoldre, tal com la Catalunya Nord o altres països. Dos projectes coneguts àmpliament per tot afeccionat a la genealogia són, per una banda el projecte www.familysearch.com (o http://search.labs.familysearch.org llibres eclesiàstics a Internet) disposen d’una gran base de dades de registres parroquials indexats de tot el món per a ser consultats via Internet. Per l’altra, el projecte www.geneanet.com on diferents persones (n'hi ha d'altres webs de similars a Internet), de forma voluntària, hi han dipositat els seus arbres genealògics, els quals poden ser consultats també per Internet.

En el cas català disposem d’un gran nombre de fonts documentals per a al recerca genealògica, sobretot a través dels nombrosos registres parroquials i de fonts notarials des de l’edat mitjana, conservats als nostres arxius. Cal doncs, extreure de manera fiable aquestes dades, processar-les, centralitzar-les i oferir-les a la societat catalana dels nostres temps. És aquí on la SCGHSVN juga el paper dinamitzador a l’hora d’endegar aquest projecte, seguint l’exemple d’altres camps com la Catalunya Romànica o l’Inventari d’Esglésies de Catalunya de l’Arxiu Gavin.

El projecte que la SCGHSVN ha endegat és el Monumenta Genealògica Cataloniae, l’objectiu del qual és crear des de la mateixa Societat, com a entitat referent a Catalunya en l’estudi i divulgació de la genealogia i ciències afins, un gran banc de dades genealògic de Catalunya, on en un futur aquest patrimoni genealògic i històric pugui ser consultat a través de la xarxa i també a través de publicacions monogràfiques, que abracin els diferents projectes territorials en el que s’ha de fonamentar i nodrir el Monumenta Genealogica Cataloniae.

El projecte Monumenta Genealogica Cataloniae té objectius similars als projectes anomenats anteriorment (familysearch i geneanet), però es diferencia clarament dels dos anteriors, ja que encara que pretén obtenir una base de dades de informació de persones i de les relacions de parentiu entre elles, l’objectiu és descriure aquestes relacions en forma d’arbres genealògics a nivell català. A diferència del projecte geneanet, aquests arbres no es proporcionen per voluntaris, sinó que s’obtenen a partir de la anàlisi de la informació de la base de dades obtinguda a partir dels registres parroquials (entre altres) realitzat per personal expert en l’àrea.

Les genealogies del Monumenta Genealogica Cataloniae poden servir, no tan sols per trobar-ne els avantpassats dels catalans actuals, sinó també per oferir-les a la comunitat científica per a estudis d’onomàstica, demografia, història política, història social, d’història de les mentalitats, i fins i tot de camps com la biologia i la genètica.

Per a la realització d’aquest projecte, és de vital importància utilitzar tota la tecnologia actual que pugui facilitar-ne la feina de anàlisi de la documentació, l’emmagatzematge i la consulta, així com la visualització d’aquesta informació. Concretament, es volen utilitzar eines de digitalització i tractament gràfic, per a la edició i millora de les imatges de la documentació a analitzar, programes informàtics per a la introducció de la informació de les fons documentals analitzades, disposar de bases de dades per al emmagatzematge d’aquesta informació, disposar de mecanismes de difusió i accés a aquesta informació com pot ser la tecnologia web, i en el cas de ser possible, eines per a permetre una visualització el màxim d’atractiva i intuïtiva pels investigadors que consultin aquestes bases de dades.

El Monumenta no pretén ésser una altra obra de genealogia catalana, sinó l’obra de genealogia catalana de referència; i esdevenir així indispensable per a qualsevol estudiós català en les diverses matèries d’estudi afins. Per això, cada subprojecte, anirà acompanyat de la bibliografia general i bàsica emprada en la recerca, generant d’aquesta forma uns repertoris complerts de bibliografia i de fonts arxivístiques a nivell català molt útils pels estudiosos.

Per altra banda, aquest projecte vol ampliar les aportacions d’Armand de Fluvià i Escorsa a la Gran Enciclopèdia Catalana amb les genealogies de la noblesa catalana.

Per tant, el Monumenta no se cenyirà únicament i exclusivament a la genealogia nobiliària, sinó que la seva visió és molt més àmplia i el seu objectiu fonamental és recollir les genealogies de qualsevol nivell social, és a dir, la imatge de la Catalunya real. Evidentment, aquest gran projecte que és el Monumenta Genealogica Cataloniae, implica moltes energies, moltes persones, molts arxius i molt de temps d'investigació.

És per això que cal tenir i tenim algunes idees molt clares:

En algun moment s'ha de començar en l'anàlisi genealògic de les dades que són als arxius. Cal tenir en compte la necessitat d’estudiar la documentació abans que aquesta pugui perdre's (com ja ha passat, lamentablement, amb molts arxius del nostre país).

Cal però, abordar la investigació en termes acotats, clars i de fàcil anàlisi i tractament de les dades. És per això, que totes les dades que han de formar el Monumenta Genealogica Cataloniae seran processades a través del Sistema General de Documentació Familiar (GDS) de Marshall System, el qual permet la introducció dels dos cognoms, cosa que d’altres programes genealògics no ho permeten. A més a més, per optimitzar els resultats de la recerca, el programa permet la connexió amb la imatge digital del document en la fitxa personal.

En el mateix sentit, el projecte de Monumenta no serà abordat en la seva totalitat de forma immediata, sinó que s’estructurarà en subprojectes o fases. Cada una d’aquests subprojectes, es centrarà en la anàlisi i el tractament de la fons documental d’un (o part d’un) arxiu concret.

Aquest primer subprojecte, centrat en l’arxiu parroquial de Valldoreix, que ha estat concebut com el paradigma en el qual s’hauran de basar la resta de subprojectes que complementaran el Monumenta Genealogica Cataloniae, haurà de veure la llum a la xarxa, com també en forma impresa.

Treballs realitzats o en procés:
Arxiu parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix i de Santa Maria de Campanyà, i altres llocs, amb més de 35.000 persones. Santa Maria d'Agullana amb les sufragànies de la Vajol i l'Estrada, més de 75.000 persones. En procés Sant Pere de Gelida.
 


PROJECTE  Les cases pairals, només per a socis:
http://www.soci.scgenealogia.org/socis/pairals/pairals.htm


Aquest és el subprojecte que va lligat amb el Monumenta Genealogica Cataloniae però circumscrit al món de les masies en l'entesa més general que pot constituir tota una sèrie de recull d'arbres publicats en llibres o articles sobre masies de la Catalunya Vella, en general. Al mateix temps recollirà els treballs publicats o inèdits que socis i no socis puguin aportar per a engrossir el corpus masial. Al mateix temps es recollirà la bibliografia escrita i gràfica existent sobre el món de les masies com també els fons fotogràfics que se serven en diferents arxius o entitats que mantenen fons d'aquesta tipologia. El projecte es podrà constituir en una base de dades que el GDS pot contribuir a estructurar-les i de transferir-les a fitxers GEDCOM parcials o totals. La informàtica, també Internet, és el suport fonamental per a desenvolupar el projecte.

A Internet podem trobar portals o setis genealògics en el nostre país com ara www.portalgironi.cat o www.bohigas.com en l'apartat Genealogia i un subapartat www.bohigas.com/Pairals/Index.htm de masos, masies i cases pairals tot circumscrit a la diòcesi de Girona. L'associació d'història rural de les comarques gironines (AHRCG) www.ddgi.cat/historiarural contribueix en diversos estudis i publicacions a l'àmbit rural i una de les publicacions més faents és l'edició de 127 genealogies de Fernando Viader i Gustà (A.C.S.), que fou soci de la SCGHSVN, que és una primera part.
En el terreny particular, en publicació escrita o a Internet, el genealogista Esteve Canyameres i Ramoneda ha treballat i treballa principalment en el Vallès on ha donat fruit en diverses publicacions, mentre que Ramon Rovira i Tubella, genealogista, manté des de 1997 la pàgina
www.gelida.org on publica arbres resumits de les masies de Gelida i el seu entorn; alhora també hi ha una atenció als arbres genealògics d'arreu de Catalunya tret de publicacions d'elaboració pròpia o d'altri. Evidentment que hi ha altres genealogistes o historiadors que també han fet incursió al món de les masies que enunciar-los ara podríem patir oblits involuntaris.

Tot aquests inicis segurament no són isolats sinó que són punts de partida diferents però amb objectius coincidents i que poden servir per a desenvolupar el projecte de les cases pairals que vol impulsar la SCGHSVN.

Molts genealogistes catalans o forans es troben que en diverses branques dels seus avantpassats procedeixen dels hereus de les masies, bé actualment o bé secularment. Hem d'entendre que moltes poblacions de Catalunya l'hàbitat era dispers fins a la segona meitat del s. XVIII. Això ens comporta la idea que les arrels de molts catalans era rural del segle XVIII fins al segle XI, segle on s'institueix la figura de l'hereu (o pubilla). Hem d'entendre que moltes d'aquestes famílies són, o sigui els hereus, presents fins l'actualitat, però potser no circumscrites al món estrictament agrari.

El món de les masies sempre s'ha divulgat des de l'aspecte arquitectònic en general però poc en els aspectes genealògics, tret, és clar, de les referències parcials esmentades anteriorment. La SCGHSVN pot assumir d'obrir i ampliar la via genealògica per a crear la part del Monumenta Genealogica Cataloniae: Les Cases Pairals.

 

PROJECTE   Estudis genealògics -Només per a socis-http://www.soci.scgenealogia.org/socis/estudis.htm


El grup de recerca té com a objectiu facilitar la consulta d’estudis genealògics ja realitzats, publicats en llibres i revistes, o facilitats per investigadors genealògics.

El grup d’Estudis genealògics es dedica a introduir nous arbres genealògics publicats i a fer el tractament de les dades dels genealogistes que facilitin les seves investigacions. Entre d’altres, hi ha les recerques realitzades pel grup de Monumenta Genealogica Cataloniae de l’arxiu parroquial de Sant Cebrià de Valldoreix i de Santa Maria de Campanyà, i altres llocs, amb més de 35.000 persones.

Les recerques dels Estudis genealògics són consultables per tots els socis i les sòcies de la SCGHSVN.